ÖZEL HAMDULLAH EMİN PAŞA OKULLARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEKİMLER KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Cumhuriyet Eğitim Vakfı Özel Hamdullah Emin Paşa Okulları (“Okullarımız”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Okullarımız tarafından kurumsal iletişim, medya ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik süreçler kapsamında fotoğraf/video çekimlerinin yapılması ve tanıtım/medya mecralarında yayınlanması amacıyla Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

 

Tüm fotoğraf ve filmler (sesli ve/veya görüntülü-sesli), çoğaltılabilir, çoğaltılan nüshaların tamamı ya da bir bölümünün yayımı, TV, Radyo, Sinema, Internet, okulun sosyal medya hesapları, kablolu ve kablosuz yayınlar, Tanıtım, POS, POP, Dergi ve Gazete ilanları, Broşür, Föy, Afiş, Outdoor (Billboard, Rockets, Paket üzeri, megalight, plaza board vs.), Okullarımızın internet sitesi, restoran içi yayın ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü yazılı-görsel mecralarda, alt mecralarda istenilen versiyonda (tamamen veya kısmi olarak, aynen veya değiştirilerek) kullanılabilir, ses ve görüntü taşımaya, depolamaya, yaymaya mahsus araç ve gereçler vasıtasıyla Türkiye’de ve dünya ülkelerinde umuma iletimi/yayımı yapılabilir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında,  danışman/ajans/hizmet sunan/tedarikçi, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aktarılabilecektir .

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler Okullarımız tarafından video ve fotoğraf çekimi yapılması amacıyla elektronik ortamda açık rızanıza dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenebilmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.ohepokullari.k12.tr adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Okullarımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

EK.1

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME

 

Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma getirmemem ve bu durumu okula bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim.

Yukarıda belirtilen durumlarda ve 65 yaş üzeri veli ile çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme sebebimi okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim. …/… / 20…