CEV Hamdullah Emin Paşa Anasınıfları eğitim programı, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu Okul Öncesi Eğitim Programını esas almaktadır. Buna ek olarak gelişimsel gereksinimleri karşılamayı, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini desteklemeyi, öğrencinin gelişim alanlarındaki kazanımlarını bir üst basamağa çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

 

Öhep okulları olarak Anasınıfı öğrencilerimizin; sosyal yönden uyumlu, araştıran, sorgulayan, farklı düşünebilen ve düşündüğünü aktarabilen, insan haklarına saygılı, sorumluluk sahibi, yeteneklerini kullanma becerisine sahip, kendine yetebilen, özgüveni yüksek, mutlu bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamaktır.

 

Eğitim programımız çocuk merkezli ve etkin öğrenmeyi hedef almaktadır. Çocuklarımızı duygusal, zihinsel ve sosyal açıdan ilköğretime hazırlamak, onların yeteneklerini ve bireyselliklerini ortaya koyabilecekleri ortamlar yaratmak amaçlanmaktadır. Atatürk, Millet ve Bayrak sevgisini kazandırmayı amaçlayan eğitim programımızda, her fırsattan faydalanarak onların milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığın gelişmesini sağlayan çeşitli aktiviteler de uygulanmaktadır.

 

Eğitim programımızı planlarken öğrencilerimizin; yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat sağlar. Sosyal ve bilişsel becerilerinin gelişimlerini destekler. Her öğrencinin bireysel gelişimini ve öğrenme hızını göz önünde bulundurarak, oyun yöntemi ile öğrencilerimizin var olan yaratıcılığını geliştirmek amacıyla hazırlar.

 

Yapılan çalışmalarda disiplinler arası işbirliğine önem verilmektedir."Eğitimin Sürekliliği" ilkesine uygun olarak okulumuz K.12 bütünlüğü içinde değerlendirilmektedir. Buna bağlı olarak okul genelinde mevcut kütüphaneden, fen laboratuarından, resim & müzik atölyesinden, spor salonu ve dans/jimnastik salonundan tüm anasınıfı öğrencileri günlük programlarına uygun olarak faydalanmaktadır.

 

Anasınıfımızda iki şubemiz bulunmaktadır. Sınıflarımızda iki sınıf öğretmeni görev almaktadır. Haftalık program dâhilin de anasınıfı öğretmenlerimiz;

 

• Türkçe-dil etkinliği; Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.‘’Bak anlat’’ çalışması, hikâye dinleme, hikâye sonrası tartışma, konularımıza uygun şarkı, tekerleme, şiir ve bilmeceler.)

 

• Sanat Etkinlikleri; Küçük kas becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Kâğıt kesme, katlama, kil çalışmaları, atık materyaller ile özgün ürünler oluşturma. Bunun yanı sıra kültürümüze ait, ebru çalışması, çömlekçilik, çinicilik, halı dokuma gibi sanatsal çalışmalarda tanıtılarak uygulanmaktadır.

 

• Okuma- yazmaya hazırlık çalışması; doğru kalem tutma ile başlayan çalışmalardır. Amaç çocuklara okuma yazmayı öğretmek değil, onların ilkokulda okuma yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gerek ön becerileri kazandırmak. Görsel algı çalışmaları, işitsel algı çalışmaları (dinleme, konuşma, sesleri hissetme ve ayırt etme), dikkat hafıza çalışmaları, temel kavram çalışmaları, okuma yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır.

 

• Matematik Etkinlikleri; çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak ve çocuklarda matematiğe karşı olumlu tutum kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalardır. Problem çözme ve tahmin çalışmaları, ilişki kurma, sıralama, sayma, geometrik şekiller, toplama çıkarma (somut/zihinde) grafik hazırlama çalışmalarını içermektedir.

 

• Fen ve doğa bilim çalışmaları; çocukları soru sormaya, merak etmeye, gözlem yapmaya, araştırmaya ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Konularımıza uygun deneyler, doğa gezileri, mikroskop ve büyüteç kullanarak bilinmeyenleri keşfetmeyi amaçlayan çalışmalardır.

 

• Oyun Etkinlikleri; Okulumuzun fiziksel alanı ve yapısı öğrencilerimizin rahat ve güven içerisinde hareket etmelerini sağlamaktadır. Bahçe içinde yapılandırılmış oyun alanları ve doğa ile iç içe yapısı öğrencilerimizin özgürce hareket etmelerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedeflemektedir.                                                                                                  Ayrıca aylık düzenlenen aile katılım çalışmaları, meslek tanıtım gezileri ve amaç ve kazanımlar doğrultusunda eğitimsel aktiviteler ve gezilerle zenginleştirilmektedir.

 

Ayrıca haftanın belirli günleri, çocuklarımızın sorumluluk ve paylaşım bilincinin gelişmesi adına çeşitli aktiviteler uygulanmaktadır.

 

* ‘’Bak Anlat’’ Günü (çocukların toplum karşısında kendilerini özgürce ifade edebilmelerini amaçlamaktadır)

* ‘’Kitap Paylaşım’’ Günü

* ‘’Oyuncak Paylaşım’’ Günü

*‘’Gezi-Gözlem’’ Günü

* ‘’Eğlenceli Mutfak Etkinliği’’

* ‘’Kültür Günü’’ (çocukların önce kendi kültürlerini ve ülkelerini öğrenmelerini olanak sağlamak ve farklı dünya ülkelerini tanımalarına fırsat yaratarak ‘’farklılıklara saygı duyma ‘’ bilincini oluşturmayı amaçlamaktadır.)

* ‘’Ayın Ünlüsü’’

 

Alanında uzmanlaşmış branş öğretmenlerimiz tarafından;

• İngilizce

• Beden Eğitimi

• Görsel Sanat

• Müzik

• Drama

• Halk oyunları

• Modern Dans dersleri verilmektedir.

 

 

Unutmayalım!!!  Çocuklar istediğimiz gibi değil yetiştirdiğimiz gibi olurlar.

 

ÖHEP İLKOKUL

CEV Özel Hamdullah Emin Paşa İlkokulu , anasınıfından 4.sınıfın sonuna kadar MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu ilköğretim  Eğitim Programını esas alarak  eğitim vermektedir. Kurumumuz , ulusal kültürüne ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe

ve İngilizceyi ayrıca 4. Sınıftan itibaren Almancayı  etkin kullanabilen, bir sonraki eğitim kurumunda başarıyı sağlayacak sağlam temelleri olan, gelişime açık, özgüvenli, toplumsal konulara ve çevreye duyarlı öğrenciler yetiştirmektedir.

 

 

Misyonumuzu gerçekleştirmek doğrultusunda hedeflerimiz, öğrencilerimize nitelikli ve bütünsel bir eğitim sunarak öğrencilerin;

 

1.    Atatürk ilke ve inkılaplarını özümseyen ve bu değerlerin sürekliliğini sağlayan,

2.    Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, kendilerine, çevrelerine, ulusal kültürümüze ve evrensel değerlere saygılı ve duyarlı,

3.    Türkçeyi,  İngilizceyi akademik ve sosyal alanlarda etkin biçimde kullanan,

4.    Kendilerini Almanca dilinde , Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nin öngördüğü A1.1   seviyesinde ifade edip, hedef dilin kültürünü tanıyan,

5.    Bilime, sanata ve spora ilgi duyan, sağlanan olanaklar ve güçlü yönlerini çıkaracak eğitim yöntemleri sayesinde ilgi duydukları farklı disiplinlerdeki yeteneklerini keşfederek kullanan,

6.    Yaratıcılık, sorun çözme, çok yönlü ve eleştirel düşünme becerileri ile bağımsız karar verebilme ve sorgulama yeteneklerine sahip olan,

7.    Toplumsal duyarlılığı gelişmiş olarak sosyal sorumluluk projelerine katılan,

8.  Sağlıklı yaşam bilinci gelişmiş,

9.  Çevre sorunlarına ve doğaya karşı duyarlı,

10.  Bireysel ve ortak çalışma, yaşıtları ve çevresi ile işbirliği yapabilme becerisi kazanmış,

11.  Etkili iletişim becerileri kazanmış, dünya vatandaşı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

 

Okuma,  anlama, konuşma, dinleme,  yazma becerilerinin kazandırılması ve bu becerilerin alışkanlığa dönüştürülmesini sağlamaktır. Aynı zamanda dilini doğru ve işlevsel kullanabilen, Türkçenin zenginliğinin ve ifade gücünün farkında olan bireyler yetiştirmektir.

 

Bunun için;

 

Öğrencilerimizin bilgiyi ezberlemeye değil, bilgiyi üretmeye dayalı olarak:

 

Anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme,

 

Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma,

 

Kendini ifade etme, iletişim kurma, arkadaşlarıyla iş birliği yapma, tartışma, problem çözme, ortak karar verme ve girişimcilik gibi çeşitli zihinsel ve üst düzey becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

 

Türkçe öğretimi; sadece dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili temel becerilerin geliştirilmesi değil, aynı zamanda metinler arası düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, ilişki kurma, eleştirel, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerileri de geliştirme olarak anlaşılmaktadır. Böylece Türkçe öğretiminde öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirme ön plana çıkmaktadır.

 

Bireyin tüm hayatı boyunca gereksinim duyacağı okuma ve yazma becerisinin temelleri ilkokulda atılır ve bu becerilerin gelişimi yaşam boyu sürer. Sağlam bir temele oturtulmuş okuma-yazma kazanımı için Türkçe dersi kapsamında Dil Becerilerini Geliştirme ve Yaratıcı Yazma Programı  uygulanmaktadır. Amacımız  öğrencilerimizin bilgiyi ezberlemelerini engelleyip bilgiyi üretebilmeleridir. Çünkü biz,   Türkçe öğretiminin okuma, anlama, konuşma, dinleme,  yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili temel becerilerden farklı olarak üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesine zemin hazırladığını düşünüyoruz. Bu nedenle derslerimizde öğrencileri farklı düşünmeye yönlendirecek etkinliklere yer vererek öğretim programını zenginleştiriyoruz.